PUBLIC SERVICERÅDET

- i allmänhetens tjänst

I en öppen demokrati är det betydelsefullt att medborgarna har tillgång till etermedier, som är oberoende av mediemarknaden liksom också i sitt programutbud står fritt från inflytande från makteliter och politiska partier. Den bästa modellen för detta är en offentligt finansierad public service radio och television, som idag endast finns i ett tiotal av världens 200 länder.

Svensk public service radio och television skall bidra till en vidgad yttrandefrihet och främja en demokratisk utveckling. Detta sker genom att radio- och tv-företagen med public serviceuppdrag bedriver en sändningsverksamhet av hög kvalitet och integritet både tekniskt och innehållsmässigt. Verksamheten skall finansieras med offentliga medel, som tv-avgift eller skattemedel, utan privata eller kommersiella inslag.

Public servicerådets uppgift är att som tankesmedja och opinionsbildare slå vakt om grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet vill stärka den demokratiska insynen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service.

Public servicerådet, som bildades 2011, är partipolitiskt obundet och utan anknytningar till myndigheter, SVT, SR, TV4 eller andra företag och intresseorganisationer. Rådets styrelseordförande är Gunnar Bergvall. Ytterligare uppgifter om föreningens organisation och verksamhet kan tillhandahållas via e-post.

Public servicerådet är öppet för medlemskap för alla personer som stödjer den ideella föreningens grundläggande inriktning. Läs mer om medlemskap här.
Var med och påverka dagens och framtidens public service!

Kontakt: via Facebook

Lasse Svanberg till minne Stalsparven

Public servicerådet bildades till minne av filmfotografen, mediedebattören och professorn Lasse Svanberg som gick bort 2007, säger Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall. Lasse var på 1980-talet initiativtagare till dåvarande nyhetsbrevet Medierådet och deltog med Filminstitutet som plattform flitigt i den ständigt pågående debatten om SVT vare sig det handlade om teknik eller organisation. Lasse slog alltid vakt om public service som en viktig del av det demokratiska samhället.

Organisationer

The Public Service Council (in English)
Mer om Public service i Sverige

Nyheter

Blogger PUBLIC ACCESS NORDIC Om radio, tv och Internet. Nyheter, fakta, debattartiklar m.m.
Blogger Digital Radio FM Insider om digitalradio och FM (på engelska).

Nyhetsbloggen på Facebook

 

Artiklar och skrivelser

Särskilt yttrande 2023 till regeringen ifråga om DAB-radio i rapport från Myndigheten för press, radio och tv "En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet"
Bilaga 1  Bilaga 2 till yttrandet

Remissyttrande "Ett oberoende public service för alla” (SOU2018:50)

Remissyttrande - Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) 

Problemet med public service är bristen på transparens Debattinlägg i Medievärlden (okt 2015)

Public servicerådets remissyttrande till kulturdepartementet om förslaget "Digitalradiosamordningen" (mars 2015)

Public servicerådets remissyttrande till norska kulturdepartementet om "Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet" (2015).

Public servicerådet skrivelse till regeringen ang. sändningsutrymmet för marksänd television i 700 MHz-bandet (januari 2014).

Public servicerådet har i samråd med sina medlemmar utarbetat ett remissyttrandePublic servicekommitténs slutbetänkande 2012.

SVT ska inte konkurrera på den kommersiella planhalvan DN Debatt (april 2012