PUBLIC SERVICERÅDET

- i allmänhetens tjänst

I en öppen demokrati är det betydelsefullt att medborgarna har tillgång till etermedier, som är oberoende av mediemarknaden liksom också i sitt programutbud står fritt från inflytande från makteliter och politiska partier. Den bästa modellen för detta är en offentligt finansierad public service radio och television, som idag endast finns i ett tiotal av världens 200 länder.

Svensk public service radio och television skall bidra till en vidgad yttrandefrihet och främja en demokratisk utveckling. Detta sker genom att radio- och tv-företagen med public serviceuppdrag bedriver en sändningsverksamhet av hög kvalitet och integritet både tekniskt och innehållsmässigt. Verksamheten skall finansieras med offentliga medel, som tv-avgift eller skattemedel, utan privata eller kommersiella inslag.

Public servicerådets uppgift är att som tankesmedja och opinionsbildare slå vakt om grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet vill stärka den demokratiska insynen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service.

Public servicerådet, som bildades 2011, är partipolitiskt obundet och utan anknytningar till myndigheter, SVT, SR, TV4 eller andra företag och intresseorganisationer. Rådets styrelseordförande är Gunnar Bergvall. Ytterligare uppgifter om föreningens organisation och verksamhet kan tillhandahållas via e-post. Public servicerådet är öppet för medlemskap för alla personer som stödjer den ideella föreningens grundläggande inriktning. Läs mer om medlemskap här.
Var med och påverka dagens och framtidens public service!

Kontakt: via Facebook och Messenger

Lasse Svanberg till minne Stalsparven

Public servicerådet bildades till minne av filmfotografen, mediedebattören och professorn Lasse Svanberg som gick bort 2007, säger Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall. Lasse var på 1980-talet initiativtagare till dåvarande nyhetsbrevet Medierådet och deltog med Filminstitutet som plattform flitigt i den ständigt pågående debatten om SVT vare sig det handlade om teknik eller organisation. Lasse slog alltid vakt om public service som en viktig del av det demokratiska samhället.


Public service-utredningen 2023

”Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service”.

I den parlamentarisk kommittén, som lämnar sitt förslag senast 30 april 2024, representeras de åtta riksdagspartierna av var sin ledamot. Göran Hägglund (kd) är ordförande. Övriga är Kristina Axén Olin (m), Lawen Redar (s), Alexander Christiansson (sd), Catarina Deremar (c), Hans Eklind (kd), Lars Leijonborg (lib), Amanda Lind (mp) och Vasiliki Tsouplaki (v). Huvudsekreterare: Emma Alskog (kulturdepartementet).
Kommittén ska bl.a.
• föreslå en ändamålsenlig reglering av public service-uppdraget
• föreslå hur innehållsuppdraget för public service ska utformas under nästa tillståndsperiod, med fokus på folkbildning och journalistik för hela landet,
• analysera public service-företagens påverkan på mediemarknaden och vid behov lämna förslag på hur samverkan med kommersiella aktörer kan utvecklas, i syfte att förbättra förutsättningarna för kvalitativ regional och lokal nyhets- och samhällsjournalistik,
• analysera redovisningen och uppföljningen av public service och vid behov lämna förslag på hur den kan utvecklas och göras mer transparent, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Direktiven (Kulturdepartementet Dir. 2023:27)

Den 13 maj 2024 presenterades kommitténs omfattande betänkande Ansvar och oberoende – public service i oroliga tider (SOU 2024:34)

Nyheter

Blogger PUBLIC ACCESS NORDIC Om radio, tv och Internet. Nyheter, fakta, debattartiklar m.m.
Blogger Digital Radio FM Insider om digitalradio och FM (på engelska).

Nyhetsbloggen på Facebook

Kommande sändningsplattform för radio och tv:
5G BROADCAST - redo för global lansering 2024


Skrivelser 2012-2024

Skrivelse till Public service-kommittén "Betydelsefulla public servicefrågor 2024" (januari 2024) med bilagd Rapport "5G Broadcast - Universell plattform för marksänd digital radio och tv"

Granskning av till Regeringskansliet inlämnad presentation om kommersiell radio och DAB-systemet (november 2023) med bilaga

Särskilt yttrande 2023 till regeringen ifråga om DAB-radio i rapport från Myndigheten för press, radio och tv "En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet"
Bilaga 1  Bilaga 2 till yttrandet

Remissyttrande "Ett oberoende public service för alla” (SOU2018:50)

Remissyttrande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU:2017:79)

Promemoria till Riksdagens näringsutskott Teracom AB - Behövs ett statligt bredbandsbolag? (2017)

Public servicerådets remissyttrande till kulturdepartementet om förslaget "Digitalradiosamordningen" (mars 2015)

Public servicerådets remissyttrande till norska kulturdepartementet om "Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet" (2015).

Public servicerådet skrivelse till regeringen ang. sändningsutrymmet för marksänd television i 700 MHz-bandet (januari 2014).

Public servicerådet har i samråd med sina medlemmar utarbetat ett remissyttrandePublic servicekommitténs slutbetänkande 2012.

Debatt

Problemet med public service är bristen på transparens (Medievärlden okt 2015)

Skattebetalarna ska inte finansiera kommersiell radio Replik på debattinlägget Radion måste digitaliseras annars försvinner den (Dagens Industri feb 2024)

DAB klarar sig inte på en fri marknad. Lämna FM-radion i fred (Svd Brännpunkt dec 2014)

Utvecklingen har sprungit ifrån DAB-radiotekniken (Göteborgs-Posten 2015)

Teracoms uppdrag måste ifrågasättas (SvD Näringsliv)

SVT ska inte konkurrera på den kommersiella planhalvan (DN Debatt april 2012)

Alla som kritiserar public service är inte troll (ledare i Upsala Nya Tidning april 2023)

Genomgång och analys av den parlamentariska public servicekommitténs direktiv
(Föreningen Oberoende Public Service 2023)

EBU: Demokratin är stark där public service är starkast


Organisationer m.m.

The Public Service Council (in English)
PUBLIC MEDIA ALLIANCE
Mer om Public service i Sverige

PSR 2024