UTDRAG UR

Stadgar för
Ideella föreningen Public Servicerådet

Firma och Ändamål

§ 1
Föreningens firma och beteckning är Public Servicerådet .

§ 2
Public Servicerådet (Föreningen) är en ideell förening med säte i Stockholm.

§ 3
Public service radio och television skall främja en demokratisk utveckling genom att bidra till en vidgad yttrandefrihet. Radio- och tv-företag med public serviceuppdrag skall i hela landet bedriva en sändningsverksamhet av hög kvalitet både tekniskt och innehållsmässigt. Verksamheten skall finansieras med offentliga medel, som tv-avgift eller skattemedel, helt utan privata eller kommersiella inslag.

Föreningens uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om dessa grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden för radio och television i Sverige.

Föreningen skall bidra till att slå vakt om och stärka den demokratiska kontrollen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service.

Medlemskap

§ 4
Föreningen är öppen för medlemskap för enskilda personer boende i Sverige. Medlemskap beviljas alla som står bakom föreningens grundläggande uppgift (enligt § 3) och betalar medlemsavgift.

- - -

Åter startsida